curl -X DELETE "https://api.brightdata.com/zone/domain\_perm" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer API\_TOKEN" -d "{\"zone\":\"ZONE\",\"type\":\"TYPE\",\"domain\":\"example.org\"}"
{
    "whitelist":"example.org"
}

API Endpoint: DELETE /api/zone/domain_perm

zone
string
required

Zone name

type
string
required
valuedescription
whitelistTo whitelist an IP
blacklistTo blacklist an IP
domain
string
required

space separated list of domains